HP LaserJet 1100 Printer series - Laserturvallisuuden ilmoitus Suomea varten

background image

Laserturvallisuuden ilmoitus Suomea varten

LASERTURVALLISUUS

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 1100 -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen
luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi
estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1
(1993) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla
saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om produkten används på annat sätt än vad som angivits i
bruksanvisningen, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning,
som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 1100 -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa
olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen
huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei
katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistamista tai
muita käyttöoppaassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja
ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Jos kirjoittimen suojakotelo avataan ja laite on toiminnassa, olet
alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserskrivarens skyddshölje öppnas då skrivaren används, kan
användaren utsättas för osynlig laserstrålning. Titta inte på strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-795 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

background image

FI

91

B