HP LaserJet 1100 Printer series - Kirjoittimen paperitukosten selvittäminen

background image

Kirjoittimen paperitukosten selvittäminen

Paperi saattaa joskus juuttua kirjoittimeen tulostuksen aikana. Syitä
tähän ovat mm. seuraavat:

Paperin syöttölokerot on asetettu väärin tai niissä on liikaa
paperia. Katso kohtaa ”Paperin lataaminen kirjoittimeen”.

Paperin tulostusrataa on muutettu tulostuksen aikana eikä
ennen tulostusta.

Käytetty materiaali ei täytä HP:n vaatimuksia. Katso kohtaa
”Kirjoittimen paperin ominaisuudet”.

Huomaa

Poista aina kaikki paperi syöttölokerosta ja suorista pino,
kun lisäät uutta paperia.
Tämä auttaa estämään usean paperin
samanaikaisen siirtymisen kirjoittimeen ja vähentämään paper-
itukoksia. Katso tarraa, jonka kiinnitit kirjoittimeen laitteistoa
asentaessasi.

Saat tiedon paperitukoksesta ohjelmiston virheen ja kirjoittimen
ohjauspaneelin valojen välityksellä. Katso kohtaa ”Kirjoittimen
valokuviot”.

Tavallisimmat paperitukoskohdat

Väriainekasetin alue: Katso kohtaa ”Juuttuneen sivun
poistaminen”.

Paperin syöttölokeron alue: Jos paperi näkyy vielä paperin
syöttölokerossa, vedä se kokonaan pois syöttölokeron kautta. Jos
et pysty poistamaan sivua tällä tavalla, katso kohtaa ”Juuttuneen
sivun poistaminen”.

Paperin tulostusrata: Jos paperi näkyy tulostuslokerossa tai -
radalla, vedä se kokonaan pois. Jos et pysty poistamaan sivua
tällä tavalla, katso kohtaa ”Juuttuneen sivun poistaminen”.

Huomaa

Kirjoittimeen voi jäädä irtonaista väriainetta paperitukoksen
poistamisen jälkeen. Kirjoitin puhdistuu, kun olet tulostanut
muutaman arkin.

background image

FI

Kirjoittimen paperitukosten selvittäminen 57