HP LaserJet 1100 Printer series - 봉투 인쇄

background image

17

40

40

40

40.

.

.

./

/

/

/Q

Q

Q

Q

…"£¤¥$K³§%&ÎËî-$%&lñ - £¤¥$5

-Ñ - 3%±%&lñ 

 $5C²…Ã)ÜV³R™AB 
F

FF

F (ƒ{"&z703ÜV³ ;2©03£¤¥QÛK³º

YAB $5±_[)ÎË\PdŽ±_%&lñ 

®

®®

® †$£‡a\/LotÎË„[)¸¹@AB "à_7

£¤¥Ž_M)S%Z±_/WXYAB - £¤¥Ž_

M À ÁÂ"Ã Ä- )%±%&lñ 

E

EE

E 2©%&lñ