HP LaserJet 1100 Printer series - Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard

background image

Beperkte garantieverklaring van
Hewlett-Packard

1.

HP garandeert u, de eindgebruiker-klant, dat HP hardware, accessoires
en toebehoren vrij zijn van gebreken in materiaal en vakmanschap
na de datum van aankoop, tijdens de bovenvermelde periode. Als HP
geïnformeerd wordt over dergelijke gebreken tijdens de garantieperiode, zal
HP naar eigen goeddunken het defecte product repareren of vervangen.
Vervangingsproducten kunnen nieuw of als-nieuw zijn.

2

HP garandeert u dat de software na de datum van aankoop en tijdens de
bovenvermelde periode niet zal falen om programma-instructies uit te voeren
wegens gebreken in materiaal en vakmanschap indien het op juiste wijze
geïnstalleerd en gebruikt wordt. Als HP geïnformeerd wordt over dergelijke
gebreken tijdens de garantieperiode, zal HP het software-materiaal dat de
programma-instructies wegens dergelijke gebreken niet uitvoert, vervangen.

3

HP garandeert niet dat de werking van HP-producten zonder onderbreking of
foutloos zullen zijn. Als HP binnen redelijke tijd niet in staat is enig product te
repareren of te vervangen, hebt u recht op terugbetaling van de aankoopprijs
nadat u het product geretourneerd hebt.

4

Het is mogelijk dat HP-producten vernieuwde onderdelen bevat, die qua prestatie
gelijkstaan aan nieuwe onderdelen of slechts weinig gebruikt zijn.

5

De garantie geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van (a) onjuist of
onvoldoende onderhoud of kalibratie, (b) software, interface, onderdelen of
toebehoren die niet door HP geleverd zijn, (c) onbevoegde wijzigingen of
misbruik, (d) gebruik buiten de gepubliceerde specificaties met betrekking tot
de omgeving voor het product, of (d) onjuiste voorbereiding van de locatie of
onjuist onderhoud.

6

HP BIEDT GEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE GARANTIE OF BEPALING,
SCHRIFTELIJK OF MONDELING
. VOORZOVER TOEGESTAAN DOOR
PLAATSELIJKE WET IS ELKE IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE
VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL BEPERKT TOT DE TIJDSDUUR VAN DE
UITDRUKKELIJKE GARANTIE ZOALS HIERBOVEN OMSCHREVEN. Sommige
landen, staten of provincies staan beperkingen op de tijdsduur van een
uitdrukkelijke garantie niet toe, derhalve is het mogelijk dat bovenstaande
beperking of uitzondering niet op u van toepassing is. Deze garantie geeft u
bepaalde wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die van land tot
land, staat tot staat of provincie tot provincie kunnen verschillen.

GARANTIEPERIODE:

Eén jaar na de datum van aankoop.

background image

DU

Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard 115

7

VOORZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WET ZIJN DE
RECHTSMIDDELEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING UW ENIGE EN
EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN. BEHALVE ZOALS HIERBOVEN VERMELD
ZAL HP OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK
ZIJN VOOR VERLIES VAN DATA OF VOOR DIRECTE, SPECIALE,
BIJKOMSTIGE, RESULTERENDE OF ANDERE SCHADE (INCLUSIEF VERLIES
VAN WINST OF DATA) DIE GEBASEERD IS OP EEN CONTRACT,
BENADELING OF ANDERE OORZAAK. Sommige landen, staten of provincies
staan uitzondering of beperking van bijkomstige of resulterende schade niet toe,
derhalve is het mogelijk dat bovenstaande beperking of uitzondering niet op u van
toepassing is.

VOOR CONSUMENTEN-TRANSACTIES IN AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND:
DE GARANTIE-VOORWAARDEN IN DEZE VERKLARING, BEHALVE
VOORZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, SLUITEN NIET UIT, BEPERKEN
NIET OF WIJZIGEN NIET EN ZIJN AANVULLEND AAN DE VERPLICHTE
STATUTAIRE RECHTEN DIE OP DE VERKOOP VAN DIT PRODUCT AAN U
VAN TOEPASSING ZIJN.

background image

116 Bijlage D Garantie en licentie

DU