HP LaserJet 1100 Printer series - Hewlett-Packards begrensede garantierklæring

background image

Hewlett-Packards begrensede garantierklæring

1.

HP garanterer overfor deg, endebrukeren, at HP- maskinvare, -ekstrautstyr
og -tilbehør er uten mangler i materialer og utførelse etter kjøpedatoen i den
perioden som er angitt ovenfor. Hvis HP mottar melding om slike mangler under
garantiperioden, vil HP etter egne vurderinger, enten reparere eller erstatte
produkter som beviselig er mangelfulle. Erstatningsproduktene kan enten være
nye eller så gode som nye.

2

HP garanterer at HP-programvaren ikke vil fuske når det gjelder å utføre sine
programinstruksjoner etter kjøpedatoen, i den perioden som er angitt ovenfor, på
grunn av mangler i materiale og utførelse når den er riktig installert og brukt. Hvis
HP mottar melding om en slik mangel under garantiperioden, vil HP erstatte
programvaremediene som ikke utfører sine programinstruksjoner på grunn av
slike mangler.

3

HP garanterer ikke at bruken av HP-produkter vil være uten avbrudd eller feil.
Hvis HP ikke kan reparere eller erstatte eventuelle produkter i følge betingelsene i
garantien innen rimelig tid, har kunden krav på tilbakebetaling av kjøpesummen
ved umiddelbar tilbakelevering av produktet.

4

HP -produkter kan inneholde refabrikkerte deler som fungerer som nye, eller som
kan ha vært brukt tilfeldig.

5

Garantien gjelder ikke for mangler som følge av: (a) feilaktig eller mangelfull(t)
vedlikehold eller kalibrering, (b) programvare, grensesnitt, deler eller rekvisita som
ikke er levert av HP, (c) uautoriserte endringer eller feilbruk, (d) bruk som ikke er i
henhold til produktets angitte miljøspesifikasjoner, eller (d) mangelfull
istandsetting eller vedlikehold av driftsstedet.

6

HP GIR INGEN ANDRE GARANTIER, VERKEN SKRIFTLIGE ELLER
MUNTLIGE
. I DEN UTSTREKNING LOKALE LOVER TILLATER DET, ER
EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR
SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER ANVENDELIGHET
TIL ET BESTEMT FORMÅL BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN
UTTRYKTE GARANTIEN OVENFOR. Noen land, stater eller provinser tillater ikke
begrensninger i varigheten av en underforstått garanti, slik at begrensningene
eller utelatelsene kanskje ikke gjelder for alle kunder. Denne garantien gir
bestemte juridiske rettigheter. Kunden kan også ha rettigheter som kan variere
fra land til land, stat til stat eller provins til provins.

GARANTIENS VARIGHET:

Ett år fra kjøpedato.

background image

NO

Hewlett-Packards begrensede garantierklæring 111

7

I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I FØLGE LOKALE LOVER, SKAL
RETTSMIDLENE I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN VÆRE KUNDENS
ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL. IKKE I NOE TILFELLE SKAL HP
VÆRE ANSVARLIG FOR TAP AV DATA ELLER FOR DIREKTE, SPESIELLE OG
TILFELDIGE SKADER ELLER KONSEKVENSSKADER (INKLUDERT TAPT
FORTJENESTE), ELLER ANNEN SKADE, UANSETT OM DENNE ER BASERT
PÅ KONTRAKT, SIVIL SØKSMÅLSGRUNN ELLER ANNET, UNNTATT FOR DET
SOM ER NEVNT OVENFOR. Noen land, stater eller provinser tillater ikke
utelatelser eller begrensninger i ansvaret for tilfeldige skader eller
konsekvensskader, slik at begrensningene eller utelatelsene ovenfor kanskje
ikke gjelder for alle kunder.

FOR FORBRUKERTRANSAKSJONER I AUSTRALIA OG NEW ZEALAND;
GARANTIBETINGELSENE I DENNE KONTRAKTEN, UNNTATT I DEN
UTSTREKNING DET ER TILLATT VED LOV, VERKEN UTELATER,
BEGRENSER ELLER TILLEMPER, OG ER ET TILLEGG TIL PÅLAGTE
LOVBESTEMTE RETTIGHETER SOM GJELDER FOR SALGET AV DETTE
PRODUKTET TIL DEG.

background image

112 Tillegg D Garanti og lisens

NO