HP LaserJet 1100 Printer series - Hewlett-Packards lisensbevilling for programvare

background image

Hewlett-Packards lisensbevilling for programvare

OBS! BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN ER UNDERLAGT
BETINGELSENE I HPs PROGRAMVARELISENS SOM UTTRYKT
NEDENFOR. BRUK AV PROGRAMVAREN ANGIR AT DU
AKSEPTERER BETINGELSENE I DENNE LISENSEN.

BETINGELSER I HPs PROGRAMVARELISENS

Følgende lisensbetingelser styrer bruken av den vedlagte program-
varen, med mindre det foreligger en underskrevet avtale med HP.

Lisensbevilling. HP bevilger deg lisens til å bruke én kopi av
programvaren. “Bruk” betyr lagring, innlasting, installering, kjøring
eller visning av programvaren. Du kan ikke endre programvaren eller
deaktivere eventuelle lisensierte funksjoner eller kontrollfunksjoner i
programvaren. Hvis programvaren er lisensiert for “samtidig bruk”,
kan du ikke la flere enn det maksimale antallet autoriserte brukere få
bruke programvaren samtidig.

Eiendomsrett. Programvaren eies av HP eller deres tredjeparts
leverandører, som også har opphavsrettighetene til den. Lisensen gir
ingen rettigheter eller eiendomrett til programvaren. HPs tredjeparts
leverandører kan beskytte sine rettigheter i tilfelle eventuelle brudd på
disse lisensbetingelsene.

Kopier og tilpasninger. Du kan bare lage kopier eller tilpasninger av
programvaren til arkiveringsformål, eller når kopiering eller tilpasning
er et viktig trinn i den autoriserte bruken av programvaren. Du må
gjengi alle merknader om opphavsrettigheter i den originale
programvaren på alle kopier eller tilpasninger. Du kan ikke kopiere
programvaren over på et offentlig nettverk.

Ingen demontering eller kryptering. Du kan ikke demontere eller
dekompilere programvaren uten på forhånd å innhente skriftlig
tillatelse fra HP. I noen rettskretser er det mulig at HPs tillatelse ikke
er nødvendig for begrenset demontering eller dekompilering. Du skal
gi HP rimelig detaljert informasjon angående eventuell demontering
eller dekompilering hvis du blir bedt om det. Du kan ikke kryptere
programvaren med mindre kryptering er nødvendig som en del av
bruken av programvaren.

background image

NO

Hewlett-Packards lisensbevilling for programvare 109

Overføring. Lisensen opphører automatisk ved eventuell overføring
av programvaren. Ved overføring må du levere programvaren,
inkludert eventuelle kopier og relatert dokumentasjon, til mottakeren.
Mottakeren må akseptere disse lisensbetingelsene som en
betingelse for overføring.

Heving. HP kan oppheve lisensen ved underretning om unnlatelse
av å oppfylle noen av disse lisensbetingelsene. Ved opphør skal du
øyeblikkelig tilintetgjøre programvaren sammen med alle kopier,
tilpasninger og sammenflettede deler i enhver form.

Krav til eksport. Du kan ikke eksportere eller tilbakeeksportere
programvaren eller eventuelle kopier eller tilpasninger som kommer
i konflikt med gjeldende lover eller bestemmelser.

Rettighetsrestriksjoner for U.S. government. Programvaren og
eventuell medfølgende dokumentasjon er utviklet utelukkende
ved hjelp av private midler. De er levert og lisensiert som
“kommersiell programvare for datamaskiner”, slik som definert i
DFARS 252.227-7013 (okt. 1988), DFARS 252.211-7015 (mai 1991)
eller DFARS 252.227-7014 (juni 1995) som et “kommersielt objekt”
slik som definert i FAR 2.101(a), eller som “kommersiell programvare
for datamaskiner” slik som definert i FAR 52.227-19 (juni 1987) (eller
eventuelle tilsvarende byråbestemmelser eller kontraktsklausuler),
avhengig av det som er aktuelt. Dette er de eneste rettighetene som
er gitt for slik programvare og eventuell tilhørende dokumentasjon av
den gjeldende FAR- eller DFARS-klausulen eller HPs standardavtale
for programvare for det aktuelle produktet.

background image

110 Tillegg D Garanti og lisens

NO