HP LaserJet 1100 Printer series - FCC-kompatibilitet

background image

FCC-kompatibilitet

Dette utstyret er testet og funnet å oppfylle begrensningene for en
digital enhet i klasse B, i henhold til paragraf 15 i FCC-reglene. Disse
begrensningene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot
sjenerende forstyrrelser når utstyret brukes i beboelsesområder.
Dette utstyret genererer, bruker og kan avgi høyfrekvent energi,
som kan forårsake sjenerende forstyrrelser i radiokommunikasjonen
dersom det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene.
Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelsen ikke vil oppstå i
en bestemt installasjon. Hvis det er mistanke om at dette utstyret
forårsaker forstyrrelser på radio- og TV-mottakere, kan dette slås av
for å se om mottakerforholdene forbedres. Brukeren oppfordres til å
prøve å rette på forstyrrelsene ved å følge retningslinjene nedenfor:

Snu eller flytt på mottakerantennen.

Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.

Koble utstyret til en kontakt i en annen krets enn den
mottakeren er koblet til.

Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Merk

Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er
godkjent av HP, kan frata brukeren retten til å bruke dette utstyret.

Bruk av en skjermet grensesnittkabel er påkrevd i henhold til
begrensningene i klasse B, i paragraf 15 i FCC-reglene.

background image

NO

Miljømessig produktforvaltning 87