HP LaserJet 1100 Printer series - Lampornas innebörd

background image

Lampornas innebörd

Lampmeddelanden på kontrollpanelen

Lampstatus Skrivarens status

Åtgärd

Sparläge

(eller skrivaren är avstängd)

Skrivaren använder
sparläget för att spara
på energi.

Om du trycker på knappen Starta på skrivarens
kontrollpanel eller startar en utskrift går skrivaren
ur sparläget. Kontrollera nätsladden om inget
händer (och strömbrytaren om det är en 220-
240 voltsskrivare).

Redo

Skrivaren är klar att
skriva ut.

Du behöver inte göra någonting, men om du
trycker ner och släpper upp knappen Starta
skrivarens kontrollpanel skrivs en testsida ut.

Bearbetar

Skrivaren tar emot eller
bearbetar data.

Vänta tills utskriften är klar.

Buffrade data

Skrivarens minne innehåller
data som inte har skrivits ut.

Tryck ner och släpp upp knappen Starta
kontrollpanelen för att skriva ut de data som
finns kvar.

Manuell matning

Skrivaren är i läget för
manuell matning.

Kontrollera att du lagt i rätt papper och tryck
sedan ner och släpp upp knappen Starta
skrivarens kontrollpanel för att skriva ut. Manuell
matning styrs av programmet. Vill du inte
använda läget för manuell matning ändrar du
inställningen i Egenskaper för skrivare. Se
avsnittet ”Egenskaper för skrivare (drivrutinen)”.

Symbol för ”släckt lampa”

Symbol för ”blinkande lampa”

Symbol för ”tänd lampa”

Statuslampornas betydelse

background image

42 Kapitel 5 Felsökning

SW

Luckan öppen, ingen
tonerkassett eller
papperstrassel.

Skrivaren befinner sig
i ett felläge.

Kontrollera följande:

Att skrivarens lucka är stängd.

Att tonerkassetten sitter som den ska i
skrivaren. Se avsnittet ”Byt tonerkassett”.

Papperstrassel. Se avsnittet ”Åtgärda
papperstrassel”.

Slut på papper

Det är slut på papper
i skrivaren.

Fyll på papper i skrivaren. Se avsnittet ”Fyll på
papper i skrivaren”.

Minnet fullt

Skrivarens minne tog slut
mitt i en utskrift.

Den aktuella sidan kanske var för komplicerad
för skrivarens minneskapacitet.

Se avsnittet ”DIMM-kort med minne” för att
utöka minnet.

Tryck ner och släpp upp knappen Starta för
att skriva ut.

Återställ/enhetsinitiering

Skrivarens minne återställs
och alla jobb som skickats till
skrivaren tas bort, annars
initialiseras skrivaren.
Samtliga lampor blinkar i en
halv sekund eller mer om det
är en initialisering.

Ingen åtgärd behövs. Du kan emellertid
återställa skrivaren genom att trycka in knappen
Starta och hålla den intryckt i 5 sekunder.

Allvarligt fel

Samtliga lampor lyser.

Återställ skrivaren.

Stäng av skrivaren och slå sedan
på den igen.

Kontakta HP Support. Se avsnittet
”HP:s support”.

Lampmeddelanden på kontrollpanelen (fortsättning)

Lampstatus Skrivarens status

Åtgärd

background image

SW

Hitta lösningen 43