HP LaserJet 1100 Printer series -  tgärda papperstrassel

background image

Åtgärda papperstrassel

Om skannern är ansluten till skrivaren
kan du behöva dra skrivaren till kanten
på arbetsytan, så att luckan kommer
utanför kanten, för att luckan ska kunna
öppnas helt.

1

Öppna skrivarens lucka. Om du
kan ta ut papperet utan att toner-
kassetten behöver tas ut, så gör
du det. Se steg 3. Fortsätt annars
med steg 2.

2

Ta ut tonerkassetten och lägg den
åt sidan och täck den med ett
pappersark.

VARNING

Det kan förekomma lös toner på papper
som fastnar i detta område. Om du får
toner på kläderna ska du tvätta dem i
kallt vatten.

Varmt vatten gör att tonern

fastnar i kläderna permanent.

VARNING

För undvikande av skador ska
tonerkassetten inte utsättas för ljus
i mer än några minute. Täck över den
med ett papper.

Fortsättning på nästa sida.

1

2

background image

SW

Åtgärda papperstrassel 59

3

Fatta tag i det pappersark som är
mest synligt med båda händerna
(kan också vara i mitten) och dra
sedan försiktigt ut det ur skrivaren.

Obs

Om papperet går sönder ska du läsa
avsnittet ”Åtgärda papperstrassel:
avlägsna pappersbitar”.

4

När du har tagit ut papperet sätter du
tillbaka tonerkassetten och stänger
skrivarens lucka.

Obs

Om du fick lov att flytta skrivaren till
kanten på skrivbordet, för att få plats för
skannern, ska du kontrollera nätkabeln
och elanslutningar för att säkerställa att
de inte har lossnat.

Du kan behöva återställa skrivaren när
du har tagit ut ett papper som fastnat. Se
avsnittet ”Återställ skrivaren”.

Obs

Ta ut allt papper ur inmatningfacket och
rätta till bunten när du fyller på papper.

4

3

background image

60 Kapitel 5 Felsökning

SW