HP LaserJet 1100 Printer series - Hewlett-Packards deklaration angående begränsad ga

background image

Hewlett-Packards deklaration angående
begränsad garanti

1.

HP garanterar dig, slutanvändaren, att hårdvara, tillbehör och förbruknings-
material från HP är felfria avseende material och utförande från inköpsdatum och
under ovan angivna tid. Om HP erhåller meddelande om dylika felaktigheter
under garantiperioden kommer HP efter eget gottfinnande antingen att reparera
eller ersätta sådana produkter som befunnits vara felaktiga. Utbytesprodukterna
kan vara nya eller i skick som nya.

2

HP garanterar att programvaran från HP inte kommer att misslyckas med att
exekvera de ingående programmeringsinstruktionerna efter inköpsdatum och
under den tid som ovan anges på grund av felaktigheter i material och utförande
när den installerats och används på rätt sätt. Om HP mottager meddelande om
sådana felaktigheter under garantiperioden kommer HP att byta ut de program-
varumedia som inte exekverar programmeringsinstruktionerna på grund av dylika
felaktigheter.

3

HP garanterar inte att användningen av HP-produkter kan ske utan störningar
eller fel. Om HP inte kan repararera eller byta ut en produkt inom rimlig tid, så att
denna får ett skick som garantin anger, kommer kunden att återfå
inköpskostnaden om produkten returneras.

4

HP-produkter kan innehålla omarbetade delar som prestandamässigt motsvarar
nya delar eller delar som kan ha används oavsiktligt.

5

Garantin gäller inte för fel som uppstått på grund av (a) felaktigt eller otillräckligt
underhåll eller kalibrering, (b) programvara, gränssnitt, delar eller förbruknings-
material som inte tillhandahållits av HP, (c) obehörig modifiering eller missbruk,
(d) användning av produkten på en plats som inte uppfyller de publicerde kraven
för yttre förhållanden eller (d) felaktig uppställningsplats eller underhåll.

6

HP UTFÄRDAR INGEN ANNAN UTTRYCKLIG GARANTI ELLER ANDRA
GARANTIVILLKOR VARE SIG DESSA ÄR SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING TILLÅTER ÄR ALL
UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, VILLKOR, FÖRSÄLJBARHET,
TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST
ÄNDAMÅL BEGRÄNSADE TILL VARAKTIGHETEN I DEN UTTRYCKTA
GARANTIN HÄR OVAN. Vissa länder och stater tillåter inte begränsningar
avseende varaktigheten av en underförstådd garanti, och därför kanske inte
ovanstående begränsning eller undantag gäller för dig. Denna begränsade garanti
ger dig vissa juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter som kan
variera mellan olika länder och stater.

GARANTINS LÄNGD:

Ett år från inköpsdatum.

background image

SW

Hewlett-Packards deklaration angående begränsad garanti 107

7

I DEN UTSTRÄCKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING TILLÅTER ÄR
GOTTGÖRELSERNA I DENNA GARANTIDEKLARATION KUNDENS ENDA
OCH EXKLUSIVA GOTTGÖRELSE. HP ELLER DESS UNDERLEVERANTÖRER
KAN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, ANNAT ÄN VAD SOM ANGIVITS HÄR
OVAN, HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DATAFÖRLUST ELLER FÖR DIREKTA,
SPECIELLA, OFRIVILLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE
FÖRLUST AV VINST ELLER DATA) ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG
DESSA GRUNDAS PÅ KONTRAKT, AVTALSBROTT ELLER ANNAT. Vissa länder
och stater tillåter inte förbehållsklausuler för eller begränsning avseende ofrivilliga
skador eller följdskador och därför kanske följande begränsning eller förbehåll
inte gäller för dig.

FÖR KONSUMENTTRANSAKTIONER I AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND
GÄLLER FÖLJANDE: GARANTIVILLKOREN I DENNA DEKLARATION, UTOM
I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER, UTESLUTER INTE,
BEGRÄNSAR INTE ELLER MODIFIERAR INTE OCH GÄLLER FÖRUTOM DE
LAGLIGA RÄTTIGHETER SOM GÄLLER FÖRSÄLJNINGEN AV DENNA
PRODUKT TILL DIG.

background image

108 Bilaga D Garanti och licens

SW