HP LaserJet 1100 Printer series - Hewlett-Packards licensavtal för programvara

background image

Hewlett-Packards licensavtal för programvara

VIKTIGT: ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA
STYRS AV DE NEDANSTÅENDE VILLKOREN I
HP PROGRAMVARULICENS. DU GODKÄNNER VILLKOREN
GENOM ATT DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

VILLKOREN I HP PROGRAMVARULICENS

Följande licensvillkor styr din användning av den medföljande
programvaran, såvida du inte undertecknat ett separat avtal med HP.

Beviljande av licens. HP beviljar dig licens att använda en kopia av
programvaran. Ordet använda innebär förvara, läsa in, installera,
exekvera eller visa programvaran på en bildskärm eller i ett
teckenfönster. Du får inte modifiera programvaran eller deaktivera
några licens- eller kontrollfunktioner som finns i programvaran. Om
programvaran licensierats för ”samtidigt bruk” får ej fler än det högsta
antalet behöriga användare använda programvaran samtidigt.

Äganderätt. Programvaran ägs av HP eller dess
tredjepartsleverantörer och dessa har även copyright på produkten.
Din licens innebär inget anspråk på eller äganderätt i programvaran
och licensen innebär ingen försäljning av rättigheterna i
programvaran. HP:s tredjepartsleverantörer kan skydda sina
rättigheter i händelse av brott mot dessa licensvillkor.

Kopior och anpassning. Du får endast skapa kopior av eller anpassa
programvaran i arkiveringssyfte eller när kopiering eller anpassning
är ett väsentligt moment i den behöriga användningen av
programvaran. All information om copyright i den ursprungliga
programvaran måste överföras till alla kopior eller anpassningar. Du
får inte kopiera programvaran till ett nätverk för allmänheten.

Ingen backassemblering eller avkodning. Du får inte backassemblera
eller dekompilera programvaran såvida du inte har ett föregående
skriftligt tillstånd från HP angående detta. I vissa jurisdiktioner kan det
hända att HP:s medgivande inte behövs för begränsad
backassemblering eller dekompilering. Du skall efter begäran från
HP förse HP med rimligt detaljerad information avseende varje
backassemblering eller dekompilering. Du får ej avkoda
programvaran, såvida inte avkodning är en nödvändig beståndsdel
i programvarans användning.

background image

SW

Hewlett-Packards licensavtal för programvara 105

Överlåtelse. Din licens upphör automatiskt att gälla om du överlåter
programvaran till någon annan. Vid sådan överlåtelse måste du
tillhandahålla programvaran, inklusive alla kopior och sammanhörande
dokumentation, till den person du överlåter programvaran till. Denna
person måste godta alla licensvillkoren som ett villkor för
överlåtelsen.

Uppsägning. HP kan säga upp din licens om företaget får kännedom
om att du inte uppfyller något av villkoren i denna licens. Vid sådan
uppsägning måste du omedelbart förstöra programvaran samt alla
kopior, anpassningar och inkorporerade delar.

Exportkrav. Du får inte exportera eller återexportera programvaran
eller någon kopia eller anpassning av denna om detta strider mot
några lagar eller bestämmelser.

Begränsade rättigheter för amerikanska myndigheter. Programvaran
och all medföljande dokumentation har helt utvecklats med privata
medel. Dessa tillhandahålls och licensieras som ”kommersiell dator-
programvara” enligt definitionen i DFARS 252.227-7013 (okt 1988),
DFARS 252.211-7015 (maj 1991) och DFARS 252.227-7014
(jun 1995) och som ”handelsvara” enligt definitionen i FAR 2.101
(a) (jun 1987) eller som ”datorprogramvara med restriktioner” enligt
definitionen i FAR 52.227-19 (jun 1987) (eller annan motsvarande
myndighetsbestämmelse eller kontraktklausul) som är tillämlplig. Du
har endast de rättigheter som gäller för sådan programvara och
medföljande dokumentation genom tillämplig klausul i FAR, DFARS
eller HP:s HP standardavtal för programvara för den aktuella
produkten.

background image

106 Bilaga D Garanti och licens

SW