HP LaserJet 1100 Printer series - 打印机部件

background image

打印机部件 3

33

3

打印机部件

打印机部件

打印机部件

打印机部件

1. 打印机控制面板
2. 纸张支架
3. 进纸盘
4. 单张进纸盘 (优先送纸)
5. 纸张导板
6. 出纸路径杆
7. 直通出纸路径
8. 打印机盖
9. 出纸槽

9

1

2

3

4

5

6

7

8

1. 电源开关 (220-240 伏打印机)
2. 电源插座
3. 内存盖
4. 并行端口

4

3

2

1

background image

4

44

4 第 1 章 了解打印机

CS