HP LaserJet 1100 Printer series - 目录

background image

目录 i

ii

i

目录

第 1 章

第 1 章

第 1 章

第 1 章 了解打印机

了解打印机

了解打印机

了解打印机

打印机特性和优点

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

进行质量杰出的打印

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

节约资金

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

创制专业化的文档

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

打印机部件

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

打印机控制面板

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

打印机进纸盘

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

打印机纸张导板

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

打印机出纸路径

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

打印机盖

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

选择纸张和其他介质

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

将纸张装入打印机

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

具体类型 . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

关闭电源

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

转换电压

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

访问打印机属性 (驱动程序)和帮助

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

打印机属性 (驱动程序)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

打印机联机帮助

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

打印自检页

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

第 2 章

第 2 章

第 2 章

第 2 章 打印介质

打印介质

打印介质

打印介质

打印投影片

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

打印信封

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

打印标签

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

打印信头纸

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

打印卡片

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

background image

ii

ii

ii

ii 目录

CS

第 3 章

第 3 章

第 3 章

第 3 章 打印任务

打印任务

打印任务

打印任务

手动送纸打印

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

双面打印 (手动 送纸)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

使用出纸槽 (标准的)手动双面打印

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

手动双面打印 (特殊的)重磅介质、卡片纸

. . . . . . . . . . . . 25

打印水印

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

访问水印特性

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

在单张纸上打印多页面 (每张 N 页打印)

. . . . . . . . . . . . . . . . . 27

访问在单张纸上打印多页面特性

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

打印小册子

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

取消打印作业

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

改变打印质量设定值

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

使用 EconoMode (节省墨粉)打印

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

第 4 章

第 4 章

第 4 章

第 4 章 管理硒鼓

管理硒鼓

管理硒鼓

管理硒鼓

HP 硒鼓

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

HP 关于非 HP 硒鼓的政策

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

硒鼓的储藏

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

硒鼓预期寿命

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

硒鼓的回收

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

节省墨粉

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

重新分布墨粉

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

更换硒鼓

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

第 5 章

第 5 章

第 5 章

第 5 章 打印机故障排除

打印机故障排除

打印机故障排除

打印机故障排除

寻找解决办法

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

不打印页面 . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

打印出页面;然而 . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

打印机指示灯图案

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

屏幕上的错误信息

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

纸张处理问题

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

打印页面与屏幕上显示的不一样

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

改进打印质量

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

图象缺陷样例

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

改正打印缺陷

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

清洁打印机

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

清洁硒鼓区

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

清洁打印机纸张路径

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

清除打印机卡纸

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

清除卡纸

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

卡纸:清除碎纸片

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

更换取纸滚筒

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

清洁取纸滚筒

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

复位打印机

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

background image

CS

目录 iii

iii

iii

iii

第 6 章

第 6 章

第 6 章

第 6 章 服务和支持

服务和支持

服务和支持

服务和支持

有效性

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

获取硬件服务

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

重新包装打印机指南

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

服务信息表

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

HP 支持

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

客户支持和产品维修帮助

(美国和加拿大)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

欧洲客户支持中心

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

联机服务

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

获取软件实用程序和电子信息

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

向 HP 直接订购附件或用品

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

HP Support Assistant CD (支持帮助光盘)

. . . . . . . . . . . . 73

HP 服务信息

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

HP 支持包

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

HP FIRST

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

全球销售和服务网点

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

附录 A

附录 A

附录 A

附录 A 打印机规格

打印机规格

打印机规格

打印机规格

规格

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

美国联邦通信委员会 (FCC)规章执行

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

环境产品管理计划

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

保护环境

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

材料安全数据页

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

规章声明

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

产品合格证书

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

激光安全声明

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

韩国 EMI 声明

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

芬兰激光声明

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

附录 B

附录 B

附录 B

附录 B 纸张规格

纸张规格

纸张规格

纸张规格

打印机纸张规格

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

支持的纸张尺寸 (打印机)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

纸张使用指南

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

标签

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

投影片

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

信封

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

卡片和重磅介质

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

background image

iv

iv

iv

iv 目录

CS

附录 C

附录 C

附录 C

附录 C 内存 (DIMM)

内存 (DIMM)

内存 (DIMM)

内存 (DIMM)

安装 DIMM (内存)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

测试 DIMM 安装

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

拆除 DIMM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

附录 D

附录 D

附录 D

附录 D 保证声明和 许可证发放

保证声明和 许可证发放

保证声明和 许可证发放

保证声明和 许可证发放

Hewlett-Packard 软件许可证协议

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Hewlett-Packard 有限保证声明

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

产品退回

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

硒鼓使用寿命的有限保证

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

附录 E

附录 E

附录 E

附录 E 附件和订购信息

附件和订购信息

附件和订购信息

附件和订购信息

索引

索引

索引

索引

background image

CS

1

11

1

1