HP LaserJet 1100 Printer series - 配件和訂購資訊

background image

A¨ˆ?@.

CT

l7ìÃ

Œp

 tm

n‰

g

hi

Gýghi

p­®¯¯"­"L

@L NNH

N"L

I YZ«¬! dJ

©ù

3,°w™ÛW ¯ñ

,yª ­®¯¯™

A ¯ñ

î ¯ñ

ÛW ¯ñ

AÛʙ

AÛW™

AÛ™

áà.

¨¨„

'!á

Ü  ø

> ëì ®ííí- Û>îA ï(

á

 ëì ®ííí- Û>îA ï(

á

>èAʙ

>èAW™

ÒÓ Ú

ÛÛ?? « ²

JÏK

ÒÓ Ú ÛÛ?? L"

,É°0« ² JÏK

A>>ۙ

! M

[

ÒÓ Nsy

ÒÓ Nsy ‹O Û? «"

‹« Ê?? yX’“<,Ð

Û@î??@AÛ@A?Û ©ªo

´[

ÒÓ¯ÛÛ>?

ÒÓ Ú s

y

P ÒÓ Ú 

ÓN"N ÒÓ sy ‹O Û? «"

‹« Ê?? y X’“<,Ð

Û- î??- AÛ- A?Û ©ªo

´[

ÒÓÛÛ>A

‘

ÒÓ Ú ÛÛ?? Qœ

‘

A?è>™

‘

Qœ ÒÓ R(‘

A?è>™

background image

CT

!S

STÚ

ƒ„

 

      

 

Y&<TÚX ÒÓ Ú

sy= º! ~i

ÍÎ

Ê?>Û@îè?è

ÒÓ Ú

ÛÛ??™ Ó

U P U

òV W

ÍÎ XYZ

XYZ ÒÓ Ú ÛÛ??™

Ó U P U òV

WÍÎ P =«

²

JÏK

A>Ûî@è?èÊ?

Qœ[„

syq³rs

nóos‘sy'1º

rÙ 

\Ê@>î>W@???

osÔ

]^

Ô]ãuos‘jsy

ñ>@A?>?@???

PsÔ

]^

Ô] šsy

ñ>@A?>Û@???

JÏKosÔ

]^

Ô]wÙJÏKsy

ñ>@A?>Û@???

l7ìÃ Ô ' Õ

Œp

 tm

n‰

background image

!! p– 

A¨ˆ?@.

CT

background image

CT

hi !!!

9:

o

ghh

c 76

ÉÊ 77